Thông báo
Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 7 tháng 10.2022
Đăng bởi : advisor6 vào lúc Wednesday, 21/09/2022 16:30:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 7 tháng 10.2022

 

           Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 7 tháng 10 năm 2022

 1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

  Ngành

  Môn kiểm tra

  Kiểm tra thường xuyên

  Ngày 8/10/2022

  Kiểm tra định kỳ

  Ngày 9/10/2022

  Kế toán

  Lý thuyết thống kê

  9h00 – 9h30

  8h008h45

  Nguyên lý kế toán

  10h00 – 10h30

  9h00 – 9 h45

  Marketing cơ bản

  15h30 – 16h00

  15h00 – 15h45

  Kỹ năng mềm

  16h30 – 17h00

  16h00 – 16h45

  QTKD

  Lý thuyết thống kê

  9h00 – 9h30

  8h008h45

  Nguyên lý kế toán

  10h00 – 10h30

  9h00 – 9 h45

  Marketing cơ bản

  15h30 – 16h00

  15h00 – 15h45

  Kỹ năng mềm

  16h30 – 17h00

  16h00 – 16h45

  CNTT

  Mạng máy tính

  9h00 – 9h30

  8h008h45

  Kiến trúc máy tính

  10h00 – 10h30

  9h00 – 9 h45

  Cơ sở dữ liệu

  15h30 – 16h00

  15h00 – 15h45

  Hệ điều hành

  16h30 – 17h00

  16h00 – 16h45

   

  2. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Thời gian thi

Kế toán

Lý thuyết thống kê

22/10/2022

          8h00 – 9h00

Nguyên lý kế toán

15h00 – 16h00

Marketing cơ bản

23/10/2022

          8h00 – 9h00

Kỹ năng mềm

15h00 – 16h00

QTKD

Lý thuyết thống kê

22/10/2022

           8h00 – 9h00

Nguyên lý kế toán

15h00 – 16h00

Marketing cơ bản

23/10/2022

            8h00 – 9h00

Kỹ năng mềm

15h00 – 16h00

CNTT

Mạng máy tính

22/10/2022

8h00 – 9h00

Kiến trúc máy tính

15h00 – 16h00

Cơ sở dữ liệu

23/10/2022

8h00 – 9h00

Hệ điều hành

15h00 – 16h00

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự kiểm tra và thi:

          - Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 7 (Danh sách đính kèm)

          - Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

3. Điều kiện dự thi hết môn: Điểm trung bình chung các bài kiểm tra ≥ 5

 

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Giám đốc

 

 

Đào Thị Vân

 

Người lập kế hoạch

 

 

Tạ Thị Ga


Tải file đính kèm
Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 4 tháng 10.2022
Đăng bởi : advisor6 vào lúc Wednesday, 21/09/2022 16:25:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 4 tháng 10.2022

 

     Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 4 tháng 10 năm 2022

 1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

  Ngành

  Môn kiểm tra

  Kiểm tra thường xuyên

  Ngày 08/10/2022

  Kiểm tra định kỳ

  Ngày 09/10/2022

  Kế toán

  Tài chính doanh nghiệp 2

  8h00 – 8h30

  8h30 – 9h15

  Kế toán DNSX1

  9h00 – 9h30

  9h30 – 10h15

  Phân tích HĐ KD

  15h00 – 15h30

  14h30 – 15h15

  Kế toán thương mại dịch vụ

  16h00 – 16h30

  15h30 – 16h15

  QTKD

  Quản trị SX và tác nghiệp

  8h00 – 8h30

  8h30 – 9h15

  Quản trị nhân sự

  9h00 – 9h30

  9h30 – 10h15

  Quản trị tài chính DN

  15h00 – 15h30

  14h30 – 15h15

  Quản trị maketing

  16h00 – 16h30

  15h30 – 16h15

  CNTT

  An toàn và bảo mật thông tin

  8h00 – 8h30

  8h30 – 9h15

  Trí tuệ nhân tạo

  9h00 – 9h30

  9h30 – 10h15

  Phân tích thiết kế hệ thống

  15h00 – 15h30

  14h30 – 15h15

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  16h00 – 16h30

  15h30 – 16h15

   

  2. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Thời gian thi

Kế toán

Tài chính DN2

15/10/2022

8h00 – 9h00

Kế toán DNSX 1

15h15 – 16h15

Phân tích hoạt động kinh doanh

16/10/2022

8h00 – 9h00

Kế toán thương mại dịch vụ

15h15 – 16h15

QTKD

Quản trị SX và tác nghiệp

15/10/2022

8h00 – 9h00

Quản trị nhân sự

15h15 – 16h15

Quản trị tài chính DN

16/10/2022

8h00 – 9h00

Quản trị maketing

15h15 – 16h15

CNTT

An toàn và bảo mật thông tin

15/10/2022

8h00 – 9h00

Trí tuệ nhân tạo

15h15 – 16h15

Phân tích thiết kế hệ thống

16/10/2022

8h00 – 9h00

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

15h15 – 16h15

 

    Chú ý:

1. Đối tượng dự kiểm tra và thi:

         - Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 4 (Danh sách đính kèm)

         - Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

3. Điều kiện dự thi hết môn: Điểm trung bình chung các bài kiểm tra ≥ 5

 

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Giám đốc

 

 

Đào Thị Vân

Người lập kế hoạch

 

 

Tạ Thị Ga


Tải file đính kèm
Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 2 tháng 10.2022
Đăng bởi : advisor6 vào lúc Wednesday, 21/09/2022 16:20:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 2

 

          Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 2 tháng 10 năm 2022

 1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

  Ngành

  Môn kiểm tra

  Kiểm tra thường xuyên

  Ngày 08/10/2022

  Kiểm tra định kỳ

  Ngày 09/10/2022

  Kế toán

  Kế toán doanh nghiệp SX2

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Kế toán quản trị

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Kế toán HCSN

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Kế toán DN đặc thù

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  QTKD

  Quản trị văn phòng

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Quản trị bán hàng

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Quản trị dự án đầu tư

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Quản trị chất lượng

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

  CNTT

  Lập trình trên thiết bị di động

  8h30 – 9h00

  8h45 – 9h30

  Thiết kế và quản trị website

  9h30 – 10h00

  9h45 – 10h30

  Lắp ráp và bảo trì máy tính

  14h30 – 15h00

  14h45 – 15h30

  Tiếng anh chuyên ngành

  15h30 – 16h00

  15h45 – 16h30

   

  2. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Thời gian thi

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp SX2

15/10/2022

8h15 – 9h15

Kế toán quản trị

15h00 – 16h00

Kế toán HCSN

16/10/2022

8h15 – 9h15

Kế toán DN đặc thù

15h00 – 16h00

QTKD

Quản trị văn phòng

15/10/2022

8h15 – 9h15

Quản trị bán hàng

15h00 – 16h00

Quản trị dự án đầu tư

16/10/2022

8h15 – 9h15

Quản trị chất lượng

15h00 – 16h00

CNTT

Lập trình trên thiết bị di động

15/10/2022

8h15 – 9h15

Thiết kế và quản trị website

15h00 – 16h00

Lắp ráp và bảo trì máy tính

16/10/2022

8h15 – 9h15

Tiếng anh chuyên ngành

15h00 – 16h00

 

    Chú ý:

1. Đối tượng dự kiểm tra và thi:

           - Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 2 (Danh sách đính kèm)

           - Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

3. Điều kiện dự thi hết môn: Điểm trung bình chung các bài kiểm tra ≥ 5

 

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Giám đốc

 

 

Đào Thị Vân

 

Người lập kế hoạch

 

Tạ Thị Ga


Tải file đính kèm