Thông báo
Thông báo lịch kiểm tra và thi hết môn của sinh viên Cao đẳng khoá 3 đợt 7 (Đợt tháng 6.2022)
Đăng bởi : advisor1 vào lúc Friday, 10/06/2022 11:45:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 7

     Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 7

  1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

Ngành

Môn kiểm tra

 

Kiểm tra thường xuyên

Ngày 25/06/2022

 

Kiểm tra định kỳ

Ngày 26/06/2022

Kế toán

Tiếng anh 2

8h00 – 8h30

8h008h45

Luật kinh tế

9h00 – 9h30

9h00 – 09h45

Kinh tế vi mô

14h00 – 14h30

14h00 – 14h45

Lý thuyết tài chính tiền tệ

15h00 – 15h30

15h00 – 15h45

QTKD

Tiếng anh 2

8h00 – 8h30

8h008h45

Luật kinh tế

9h00 – 9h30

9h00 – 09h45

Kinh tế vi mô

14h00 – 14h30

14h00 – 14h45

Lý thuyết Tài chính tiền tệ

15h00 – 15h30

15h00 – 15h45

CNTT

Tiếng anh 2

8h00 – 8h30

8h008h45

Kỹ năng mềm

9h00 – 9h30

9h00 – 09h45

Kỹ thuật lập trình

14h00 – 14h30

14h00 – 14h45

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

15h00 – 15h30

15h00 – 15h45

 

  1. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

 

Ngày thi

 

Thời gian thi

Kế toán

Tiếng anh 2

09/07/2022

8h00 – 09h00

Luật kinh tế

14h00 – 15h00

Kinh tế vi mô

10/07/2022

8h00 – 09h00

Lý thuyết tài chính tiền tệ

14h00 – 15h00

QTKD

Tiếng anh 2

09/07/2022

 

8h00 – 09h00

Luật kinh tế

14h00 – 15h00

Kinh tế vi mô

10/07/2022

8h00 – 09h00

Lý thuyết Tài chính tiền tệ

14h00 – 15h00

CNTT

Tiếng anh 2

09/07/2022

 

8h00 – 09h00

Kỹ năng mềm

14h00 – 15h00

Kỹ thuật lập trình

10/07/2022

8h00 – 09h00

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

14h00 – 15h00

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 7 (Danh sách đính kèm)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Người lập kế hoạch

 

Vũ Thị Hồng

 


Thông báo lịch kiểm tra và thi hết môn của sinh viên Cao đẳng khoá 3 đợt 2 (Đợt tháng 6.2022)
Đăng bởi : advisor1 vào lúc Friday, 10/06/2022 11:15:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 2

     Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 2

  1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

Ngành

Môn kiểm tra

 

Kiểm tra thường xuyên

Ngày 25/06/2022

 

Kiểm tra định kỳ

Ngày 26/06/2022

Kế toán

Tài chính doanh nghiệp 2

8h30 – 9h00

8h45 – 9h30

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1

9h30 – 10h00

9h45 – 10h30

Phân tích hoạt động kinh doanh

14h30 – 15h00

14h45 – 15h30

Kế toán thương mại dịch vụ

15h30 – 16h00

15h45 – 16h30

QTKD

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

8h30 – 9h00

8h45 – 9h30

Quản trị nhân sự

9h30 – 10h00

9h45 – 10h30

Quản trị tài chính doanh nghiệp

14h30 – 15h00

14h45 – 15h30

Quản trị Marketing

15h30 – 16h00

15h45 – 16h30

CNTT

An toàn và bảo mật thông tin

8h30 – 9h00

8h45 – 9h30

Trí tuệ nhân tạo

9h30 – 10h00

9h45 – 10h30

Phân tích thiết kế hệ thống

14h30 – 15h00

14h45 – 15h30

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

15h30 – 16h00

15h45 – 16h30

 

  1. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

 

Ngày thi

 

Thời gian thi

Kế toán

Tài chính doanh nghiệp 2

09/07/2022

8h30 – 09h30

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1

14h30 – 15h30

Phân tích hoạt động kinh doanh

10/07/2022

8h30 – 09h30

Kế toán thương mại dịch vụ

14h30 – 15h30

QTKD

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

09/07/2022

 

8h30 – 09h30

Quản trị nhân sự

14h30 – 15h30

Quản trị tài chính doanh nghiệp

10/07/2022

8h30 – 09h30

Quản trị Marketing

14h30 – 15h30

CNTT

An toàn và bảo mật thông tin

09/07/2022

 

8h30 – 09h30

Trí tuệ nhân tạo

14h30 – 15h30

Phân tích thiết kế hệ thống

10/07/2022

8h30 – 09h30

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

14h30 – 15h30

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 2 (Danh sách đính kèm)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Người lập kế hoạch

 

Vũ Thị Hồng

 


Thông báo lịch kiểm tra và thi hết môn của sinh viên Cao đẳng khoá 3 đợt 4. Đợt tháng 6.2022
Đăng bởi : advisor1 vào lúc Friday, 03/06/2022 16:28:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀNỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022

 

 

 

 

 THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn học của sinh viên cao đẳng khóa 3 đợt 4

     Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi hết môn đối với sinh viên online hệ Cao đẳng khóa 3 đợt 4

  1. Lịch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

Ngành

Môn kiểm tra

 

Kiểm tra thường xuyên

Ngày 18/06/2022

 

Kiểm tra định kỳ

Ngày 19/06/2022

Kế toán

Quản trị doanh nghiệp

8h00 – 8h30

8h008h45

Thống kê doanh nghiệp

9h00 – 9h30

9h00 – 09h45

Thuế

14h00 – 14h30

14h00 – 14h45

Tài chính doanh nghiệp 1

15h00 – 15h30

15h00 – 15h45

QTKD

Quản trị học

8h00 – 8h30

8h008h45

Thống kê doanh nghiệp

9h00 – 9h30

9h00 – 09h45

Phân tích hoạt động kinh doanh

14h00 – 14h30

14h00 – 14h45

Tài chính doanh nghiệp

15h00 – 15h30

15h00 – 15h45

CNTT

Hệ điều hành

8h00 – 8h30

8h008h45

Kiến trúc máy tính

9h00 – 9h30

9h00 – 09h45

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

14h00 – 14h30

14h00 – 14h45

Lập trình Java

15h00 – 15h30

15h00 – 15h45

 

 

  1. Lịch thi hết môn

 

Ngành

Môn thi

 

Ngày thi

 

Thời gian thi

Kế toán

Quản trị doanh nghiệp

02/07/2022

8h00 – 9h00

Thống kê doanh nghiệp

14h00 – 15h00

Thuế

03/07/2022

8h00 – 9h00

Tài chính doanh nghiệp 1

14h00 – 15h00

QTKD

Quản trị học

02/07/2022

8h00 – 9h00

Thống kê doanh nghiệp

14h00 – 15h00

Phân tích hoạt động kinh doanh

03/07/2022

8h00 – 9h00

Tài chính doanh nghiệp

14h00 – 15h00

CNTT

Hệ điều hành

02/07/2022

8h00 – 9h00

Kiến trúc máy tính

14h00 – 15h00

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

03/07/2022

8h00 – 9h00

Lập trình Java

14h00 – 15h00

 

 Chú ý:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên online hệ Cao đẳng của khóa 3 đợt 4 (Danh sách đính kèm)

- Đã đóng đầy đủ học phí theo quy định.

2. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra sinh viên tiếp tục học và ôn tập để chuẩn bị thi hết môn.

 

 

Trung tâm đào tạo trực tuyến HCIT

Người lập kế hoạch

 

Vũ Thị Hồng